చెక్కర ఎక్కువైతే లివర్ దెబ్బతినడం ఖాయం Liver problems caused by consuming sugar

మనవ శరీరంలో  అత్యంత పెద్దదైన అవయవం లివర్. ఈ లివర్ చేసే పనులు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. మనం తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయాలన్నా, శరీరానికి శక్తి సరిగా

Read more

ఈరసంలో ఈచుర్నాన్ని వేసిత్రాగితే నరాలు గట్టిపడి నూతనశక్తి వస్తుంది|Cure liver problem

ఈరసంలో ఈచుర్నాన్ని వేసిత్రాగితే నరాలు గట్టిపడి నూతనశక్తి వస్తుంది|Cure liver problem

Read more